ПОЛОЖЕННЯ про Президію Приморської районної ради Запорізької області

Затверджено
рішенням районної ради
від 11.12.2015 № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Президію Приморської районної ради
Запорізької області

 

 

 

І.  Загальні положення
Президія районної ради утворюється на сесії районної ради і підзвітна  їй у своїй роботі.
1. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом ради який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Вона забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи  в міжсесійний період.
2. Засідання президії веде голова  ради або його заступник. Рішення президії підписується  головуючим на засіданні  і мають дорадчий характер.
3. У своїй діяльності президія районної ради керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими актами, які стосуються життєдіяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради, а також цим Положенням.
4. До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

ІІ. Організація роботи Президії районної ради

1. Засідання Президії районної ради скликається в міру необхідності головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради і є правомочним при участі не менше половини її складу.
2. У засіданні Президії районної ради мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до складу Президії, а з дорадчим голосом - народні депутати України, депутати обласної ради, керівники райдержадміністрації, її управлінь і відділів, міський та сільські голови, представники громадських організацій та засобів масової інформації.
3. Члени президії районної ради і запрошені повідомляються про  скликання президії та питання, що пропонуються до розгляду на її засіданні.
4. Президія приймає рішення більшістю голосів від присутніх її членів. Рішення президії оформляється протокольно.
Протокол засідання президії веде відділ організаційної роботи виконавчого апарату районної ради який підписується головуючим.

ІІІ. Повноваження президії районної ради

1. Президія районної ради попередньо розглядає матеріали, які вносяться на розгляд районної ради.
2. Організовує виконання рішень ради, пропозицій і зауважень, внесених депутатами, рішень щодо запитів депутатів, звернень громадян.
3. Вивчає і вносить пропозиції щодо покращення взаємодії районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, органами місцевого самоврядування.
4. Координує діяльність депутатів, постійних комісій з підготовки питань, які вносяться на розгляд президії, контролює хід виконання прийнятих президією рішень, у тому числі по запитах, висловлених депутатами на сесії ради.
5. Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.
6. Разом з керівниками районної державної адміністрації визначає та аналізує заходи щодо виконання  пропозицій депутатів районної ради.
7. Спільно з постійною комісією ради по депутатській діяльності, етиці та з питань законності і захисту прав громадян аналізує та розглядає питання діяльності постійних комісій і депутатів районної ради.
8. Планово та позачергово заслуховує звіти голови районної державної адміністрації та його заступників, керівників управлінь, відділів, підприємств і закладів про виконання рішень ради.

Завантажити

ІV. Президія районної ради попередньо розглядає питання щодо:

1. Користування,  володіння, відчуження, продажу та передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, що перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку;
2. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, міста Приморськ Приморського району, що перебувають в управління районної ради, призначення і звільнення їх керівників;
3. Підготовки пропозицій щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;
4. Організації роботи з проведення місцевих референдумів, виборів депутатів рад, обговорення громадянами проектів законів, документів державного і місцевого значення;
5. Сприяння розвитку гласності у діяльності ради, забезпечення зв’язків із  засобами масової інформації, організації вивчення громадської думки про  роботу ради та її структур;
6. Організації звітів депутатів перед виборцями, вжиття заходів щодо реалізації висловлених на них пропозицій і зауважень;
7. Надання організаційно-методичної допомоги міській та сільським радам, органам територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень.
8. У своїй діяльності президія взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями і політичними партіями, прокуратурою, відділами поліції України в Запорізькій області, територіальними органами виконавчої влади.


V. Президія районної ради  має право:

1. Залучати спеціалістів виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, підприємств та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення та попереднього розгляду питань, що належать до компетенції районної ради;

2. Одержувати у встановленому порядку від районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані;

3. Утворювати робочі групи або комісії з числа депутатів із залученням спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі робочі групи або комісії складають повноваження.