Про районний бюджет на 2019 рік

gerb

УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я
21  грудня 2018 року                                                                                                                           №13

Про районний бюджет на 2019 рік

        Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Приморська районна рада Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:
1) доходи районного бюджету в сумі 162 396 256 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 161 658 811 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 737 445 гривень гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) видатки районного бюджету у сумі 162 396 256 гривень гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 161 658 811 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 737 445 гривень;
3) повернення кредитів до районного бюджету у сумі 31000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 31 000 гривень;
4) надання кредитів з районного бюджету у сумі 31 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету -
31 000 гривень;
5) оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
6) резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додаткамитками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додаткомтком 5 до цього рішення.

4. Відповідно до п. 8 та п. 10 ст. 23 та п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету, дефіциту і профіциту в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів району, здійснювати розподіл і перерозподіл дотацій та цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів між сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, розпорядженням голови районної державної адміністрації з наступним розглядом на пленарному засіданні районної ради. По змінах, які мають цільове призначення, погодження здійснювати з головою постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, по змінах, які потребують розподілу – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету з наступним внесенням змін до цього рішення.

5. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження районній державній адміністрації в процесі виконання районного бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

6. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 28 298 267 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України ;

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду районного бюджету;

3) у частині кредитування є надходження, визначені в пункті 10 статті 691 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику управління фінансів райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації через управління фінансів райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Визначити уповноваженою особою на укладення договору про надання позики начальника управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Визначити джерелом для публікації матеріалів з бюджетних та інших питань засоби масової інформації - газети: «Приморський степ», «Юг-інформ», «Приморські відомості».

14. У відповідності з п.20 розділу УІ «Прикінцеві та Перехідні положення» Бюджетного кодексу України затвердити розрахунок іншої субвенції з районного бюджету на утримання дитячих садків та сільських будинків культури відповідно до додатку №8 цього рішення.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

16. Додатки №№1,3,4,5,7,8,9,10 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.
17. Районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.Голова ради                                           О.В.Ніколенко

 Додатки